iLYHaniShake
SMILE :)

i keep the LIGHT on. :D

SHi-KAi-NAH
~madaldal na tahimik
~mahiyaing may kapal
~masiyahing emo
~mature na isip bata
Home Theme

Isang pasada lang siya this morning. haha.. Pagpasensyahan niyo na. Masakit ang lalamunan at inuubo pa ako. :)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter